I&U Trading

คุณภาพสูง ผู้ผลิตตาข่ายและเชือก

ด้วยประสบการณ์กว่า 65 ปี

วัสดุ

ส่งผู้ผลิตเพื่อนำเสนอวิดีโอฟรี แล้วเราจะส่งตัวอย่างให้คุณฟรีเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

เทคโนโลยี

เลือกจากผ้ามากมายและออกแบบ สร้างและพิมพ์เฉพาะผ้าที่คุณต้องการโดยไม่มีคำสั่งซื้อขั้นต่ำ

สินค้า

เรามีสินค้าคงคลังจำนวนมหาศาลของทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้โครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์

บริษัท ไอ แอนด์ ยู เทรดดิ้ง จํากัด

  • ประเภทธุรกิจ/Business Type : เชือกโปลี, อวนโปลี, ด้าย และแหอวน
  • กําลังการผลิต/Productivity : 2,000 Ton
  • จํานวนพนักงาน/Employee : 300 People
  • เนื้อที่/Area : 6.72 Acres (27,200 Sq.m.)

บริษัท ไอ แอนด์ ยู เทรดดิ้ง จ ากัด เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเชือก ด้าย และแหอวนที่มีคุณภาพสูงมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีจุดเด่นสําคัญในเรื่องของการให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้า โดยได้จัดหาวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพและใช้เครื่องจักรที่น าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น และเยอรมัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน

มีการมุ่งมั่น พัฒนา สินค้าและบริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต ก้าวไปสู่การเป็นผู้น าในด้านการผลิตและจัด จ าหน่ายเชือก, อวน, แหอวน, และด้ายระดับสากลในอนาคต

1000
tons of twine
1000
tons of rope
1000
tons of shadenet
1000
tons of net

Office Contacts

บริษัท ไอ แอนด์ ยูเทรดดิ้ง จ ากัด
35 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางครุ เขตพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10130

  +66(0) 2463-8730-32

  +66(0) 2463-9227

  iandutrading1@gmail.com